Dodatno/dopunska nastava

intervencija u javnom prostoru / kolaborativni projekat, 2017.

Dodatno/dopunska nastava je koncipirana kao kolektivni, kolaborativni, višeslojni i višeznačni projekat koji kroz različite forme preispituje i tretira ulogu kulture i umetnosti unutar savremenih proizvodnih odnosa. U formalnom smislu „Dodatno/dopunska nastava“ funkcioniše kao ad hoc institucija koja sa svojim programom i politikom rada postaje korisnik infrastrukture u kojoj operiše ubacujući dodatne sadržaje, preispitujući modele funkcionisanja i načine proizvodnje svog domaćina. Razmatranjem ovih aspekata iz proizvođača i recipijenata kulture težimo da artikulišemo savremene zahteve umetničke produkcije i probleme koji nastaju prilikom njene realizacije.

Pokretanjem pitanja odnosa umetničke, kulturne i obrazovne produkcije u domovima kultura (u ovom slučaju – Doma omladine Beograda (DOB)) svrha ovakve intervencije je otvaranje pozicije umetnika-proizvođača za izmenu i unapređenje uslova u kojima on(a) radi i stvara. Institucijalna kritika postaje forma za organizaciju i produkciju kulturnog, umetničkog i edukativnog sadržaja. Na taj način institucija kulture se otvora za drugačija i kreativna rešenja kojima je cilj stvaranje horizontalnijih proizvodnih odnosa. Iniciranje eksperimentalne i temporalne platforme za propitivnje javnih institucija kulture je vođeno idejom stvaranja mogućnosti za prostor koji bi bio više javan i „naš“. Na ovaj način, radna grupa teži da u javnosti otvori pitanje mogućnosti singularizacije rada institucije, njene de-etatizacije i de-privatizacije, te sveopšte transformacije pojma javne sfere.

Dvonedeljni projekat je sastavljen od participativne izložbe obuvatata izlaganje arhivske dokumentacije DOB-a, umetničko-edukativnih razgovora o pojmovima (problemskim celinama) koje je radna grupa mapirala kao centralne za dalje propitivanje uloge i rada DOB-a i „otvorenog programa“ koji je nastao javnim pozivom svim akterima i organizacijama na lokalnoj sceni.

Inicijatori/ke projekta: Miloš Miletić i Mirjana Radovanović (KURS), Isidora Ilić i Boško Prostran (Doplgenger), Danilo Prnjat.

Za dodatne informacije o projektu posetiti: https://www.facebook.com/dopunskanastava/

i

https://www.dopunskanastava.blogspot.com/

 

Produkcija: Dom omladine, Beograd, 2017.